Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

טעימת התה

מעבר לטעם, טעימת התה מושכת את כל החושים. העושר הרב של המשקה הזה ראוי להתעכב ברמה החושית. טעימת תה מחייבת להפגיש תנאים אידיאליים ולהקדיש להם תשומת לב מיוחדת.

הכינו את התה

לטעימה מוצלחת, הכנת התה היא צעד שאסור להזניח על מנת להעריך את כל העושר והעדינות שלו. איכות המים, המינון, הזמן וטמפרטורת העירוי הם מושגים חיוניים לתה מוצלח.

איך להכין את התה שלך
טעימות תה